කර්මාන්තශාලා සංචාරය

4
5

අච්චු වැඩමුළුව

1
2
3

රසායනාගාරය

实验室1
实验室2

තාප බන්ධන වැඩමුළුව

තාප බන්ධන වැඩමුළුව (3)
තාප බන්ධන වැඩමුළුව (2)
තාප බන්ධන වැඩමුළුව (4)
තාප බන්ධන වැඩමුළුව (5)
තාප බන්ධන වැඩමුළුව (1)

ගබඩාව

ගබඩාව (2)
ගබඩාව (3)

අමු ද්රව්ය වැඩමුළුව

අමුද්‍රව්‍ය වැඩමුළුව (2)
අමුද්‍රව්‍ය වැඩමුළුව (1)

එන්නත් අච්චු ගැසීම සහ හිසකෙස් සිටුවීම (දූවිලිවලින් තොර) වැඩමුළුව

 • වැඩමුළුව (2)
 • වැඩමුළුව (3)
 • වැඩමුළුව (4)
 • වැඩමුළුව (5)
 • වැඩමුළුව (6)
 • වැඩමුළුව (7)
 • වැඩමුළුව (8)
 • වැඩමුළුව (9)
 • වැඩමුළුව (10)
 • වැඩමුළුව (11)
 • වැඩමුළුව (12)
 • වැඩමුළුව (13)
 • වැඩමුළුව (14)
 • වැඩමුළුව (15)
 • වැඩමුළුව (16)
 • වැඩමුළුව (17)
 • වැඩමුළුව (18)
 • වැඩමුළුව (19)
 • වැඩමුළුව (20)
 • වැඩමුළුව (21)
 • වැඩමුළුව (22)
 • වැඩමුළුව (23)
 • වැඩමුළුව (24)
 • වැඩමුළුව (25)
 • වැඩමුළුව (26)
 • වැඩමුළුව (27)
 • වැඩමුළුව (28)
 • වැඩමුළුව (29)
 • වැඩමුළුව (30)
 • වැඩමුළුව (31)
 • වැඩමුළුව (32)
 • වැඩමුළුව (33)
 • වැඩමුළුව (34)
 • වැඩමුළුව (35)
 • වැඩමුළුව (36)
 • වැඩමුළුව (37)
 • වැඩමුළුව (1)

වැඩමුළු විස්තර ඇඳීම

 • වායු නාන කාමරය

  වායු නාන කාමරය

 • අමුදව්ය

  අමුදව්ය

 • එන්නත් කිරීම

  එන්නත් කිරීම

 • Tufting

  Tufting

 • තාප මුද්රා තැබීමට පෙර

  තාප මුද්රා තැබීමට පෙර

 • කඩදාසි කාඩ් තාප මුද්රා තැබීමේ ක්රියාවලිය

  කඩදාසි කාඩ් තාප මුද්රා තැබීමේ ක්රියාවලිය

 • නිමි භාණ්ඩ

  නිමි භාණ්ඩ